Na een werkzame periode in het bedrijfsleven kon  Co Stam  in alle vrijheid zijn creativiteit verder ontwikkelen.

Als expressiemiddel koos hij voor het werken met brons

Het werken met brons is gebaseerd op oeroude tradities en leent zich bij uitstek om details in structuren, vormen en symbolen aan te brengen  en daar mee op een zeer eigen wijze uitdrukking te geven aan de verbeelding.  
Vooral de ambachtelijke aspecten van het werken met brons  spreken hem aan.

 Hij volgde cursussen en deed ervaring op door het werken met kunstenaars en bronsgieters.

Co Stam is een autodidact.

Hij is niet stijl gebonden. Hij laat zich inspireren door de beelden van de grote meesters en vindt uitdagingen in sport en muziek.

Kenmerkend zijn beweeglijkheid en transparantie. Verstilling van het juiste moment van beweging laat in de verbeelding het beeld tot leven komen. Vervormingen en weglatingen brengen het beeld naar de essentie.

Co Stam streeft in zijn beelden naar kracht, energie en spanning maar soms ook naar ontspanning. Zijn sculpturen zijn figuratief al of niet realistisch, gestileerd of abstract maar altijd herkenbaar .

 

 

 

Eerst is er het idee dat vorm krijgt in schetsen op papier. Dan wordt een proto-type vervaardigd van was of klei. Er wordt van binnen naar buiten gewerkt. Hierdoor is voortdurend correctie mogelijk. Vervolgens wordt het klei- of wasmodel gemonteerd d.w.z. klaar gemaakt voor het gietproces. Hierbij worden een giettrechter, gietkanalen en ontluchtingskanalen aangebracht. Vervolgens wordt het gemonteerde model in gips verpakt. Dit gipspakket wordt uitgestookt zodat alle was verdampt en er holtes ontstaan die een negatief vormen van het oorspronkelijk ontwerp.
Daarna worden de holtes gevuld met vloeibaar brons.
Het bronzen resuiltaat wordt ontdaan van alle montagemateriaal waarna een ruw bronzen afgietsel van het oorspronkelijk model overblijft. Hierna wordt het beeld verder afgewerkt en gepatineerd.
Al deze fasen van schets tot eindresultaat zijn onderdeel van het kreatieve proces.

 


De bronzen worden vervaardigd onder toepassing van de "cire perdue - techniek", waarbij het wassen beeld en de gipsmantel verloren gaan tijdens het gietproces.
De beelden zijn dus uniek. Nummering is dan overbodig.
Desgewenst kunnen er gelijksoortige exemplaren gemaakt worden.
In overleg kan een bronzen beeld naar Uw eigen idee vervaardigd worden.
De beelden worden gegoten in bronsgieterij "De Hooischuur" te Alkmaar.
 

 

After an active period in business, Co Stam was able to further develop his creativity in complete freedom.  

He chose bronze as a means of expression

Working with bronze is based on ancient traditions and is eminently suitable for introducing details into structures, shapes and symbols and thereby expressing the imagination in a very individual way He is particularly impressed by the traditional aspects of working with bronze .  
 

 He followed courses and gained experience by working with artists and bronze founders.

Co Stam is an autodidact.

He is not tied to style. He is inspired by the images of the great masters and finds challenges in sports and music.

Characteristic are mobility and transparency. Stillness of the right moment of movement makes the image come alive in the imagination. Distortions and omissions bring the image to the essence.

Co Stam strives for strength, energy and tension in his images, but sometimes also for relaxation. His sculptures are figurative, realistic or stylized or abstract, but always recognizable. 

First there is the idea that takes shape in sketches on paper. Then a prototype is made from wax or clay. We work from the inside out. This makes continuous correction possible. The clay or wax model is then assembled, ie prepared for the casting process. Hereby a pouring funnel, pouring channels and venting channels are provided. The mounted model is then packaged in plaster. This plaster pack is fired so that all was evaporated, and there are voids which form a negative of the original design.
The cavities are then filled with liquid bronze.
The bronze result is stripped of all mounting material, after which a rough bronze casting of the original model remains. After this, the image is further finished and patinated.
All these phases from sketch to final result are part of the creative process. 


The bronze are made using the " cire perdue " technique, whereby the wax image and the plaster jacket are lost during the casting process. The images are therefore unique. Numbering is then unnecessary. Similar copies can be made if desired. In consultation with you, a bronze statue can be made. The statues are cast in bronze foundry "De Hooischuur" in Alkmaar.